Zespół Szkół w Sobolewie
-"Szkoła Równych Szans"click...click...


Obchody dnia Niepodległo�ci
Dzien PatronaProgram finansowany ze �rodków
Europejskiego Funduszu Społecznego
i budżetu państwa